Posts Tagged ขออนุญาติก่อสร้าง

เกริ่นนำ

viructsil@yahoo.co.th

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน บทความแรกนี้กระผมผู้เขียนขอกล่าวนำก่อนนะครับว่า มีความเป็นมาอย่างไร

ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอาคารของภาครัฐตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัย สะดวก สบาย มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคาร

แต่เดิมมีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2479 ที่บังคับใช้ ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ เป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2543 โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่ละฉบับจะออกกฎกระทรวงในรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรฐานด้านการออกแบบเกี่ยวกับขนาด ระยะ ระยะร่นอาคาร ด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ด้านความปลอดภัย ด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม แสงสว่าง การระบายอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ การควบคุมอาคารของภาครัฐ ปัจจุบันมีอยู่ 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ส่วนที่ 2 ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ 3 ตรวจสอบรับรองอาคารที่ก่อสร้างเสร็จก่อนเปิดใช้สอยอาคาร (อาคารที่อยู่ใน
เกณฑ์ตามกฎหมาย)
ส่วนที่ 4 ตรวจสอบรับรองรายงานการตรวจสอบอาคารของอาคารเดิมที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องตรวจสอบสภาพอาคารประจำปี รวม 9 ประเภท ตามกฎกระทรวงฯกำหนด

ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ภาครัฐควบคุมส่วนที่ 1 โดยเฉพาะ โดยจะนำเสนอรายละเอียดไปทีละขั้นตอนครับ

ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีดังนี้
1. การเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต
2. การเตรียมแบบขออนุญาต
3. การยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การพิจารณาของหน่วยราชการ
5. การแก้ไขข้อขัดข้องหรือข้อทักท้วงจากหน่วยราชการ
6. การได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้

ทั้ง 6 ขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบอีก ผู้เขียนจะได้นำเสนอในบทความครั้งต่อ ๆ ไป ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการนำเสนอให้ท่านผู้อ่านให้เห็นในภาพรวมของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารครับ

Advertisements

ให้ความเห็น

การแจ้งชื่อผู้คุมงาน

การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ

เอกสารประกอบด้วย

(1) หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ

(2) หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรองออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(4) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ได้รับอนุญาต

(5) สำเนาใบอนุญาต

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ

2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคำร้อง,ใบรับรองวิศวกร, ใช้กระดาษ Legal 81/2 x 14 in

ให้ความเห็น